Najwyżej  położone  apartamenty  w  Polsce Podziwiaj  piękną  panoramę  miasta Apartamenty  nawet  na  47.  piętrze  Sky  Tower Spędź  noc  pomiędzy  chmurami  Wrocławia

sign
scroll
Do góry

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Sky Tower Apartamenty.” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie "skytowerapartamenty.pl", w którym zamieszczane są informacje o tematyce związanej z wynajmem lokali w obiekcie Apartamentów Sky Tower we Wrocław.

 

II. DEFINICJE

Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego
serwisu tematycznego Sky Tower Apartamenty" sformułowania oznaczają:

·  Development System S.A. – firmę Development System S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000699116), będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego Sky Tower Apartamenty, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.

·  Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Sky Tower Apartamenty", materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy,  formularz kontaktu oraz rezerwacji. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.

·  Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.

·  Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

1.  Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako serwis informacyjny, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.

2.  Zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu:

- MS Internet Explorer, wersje od 5.0,

- Firefox od 1.0.

3.  Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

 

IV. ZOBOWIĄZANIA

Development System S.A. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

 

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1.  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Sky Tower Apartamenty" oraz dobrymi obyczajami.

2.  Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1.  Development System S.A. oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz.U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Development System S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

2.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

3.  Development System S.A. nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, na podstawie art. 23 ust. pkt 1, 3 i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2016 r., poz. 922).

2.  Zgoda Użytkownika wyrażania jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym.

3.  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Development System S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, IIp. Galerii Sky Tower, 53-332 Wrocław.

4.  Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

5.  Użytkownik zgodnie z art. 32. Ust. 1 pkt 6 ww. Ustawy, ma prawo  uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy wysłać wiadomość na adres help@apartamentyskytower.pl.

6.  W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Development System S.A. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, stosownie do treści art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres help@apartamentyskytower.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

7.  Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres help@apartamentyskytower.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług, są rejestrowane.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.  W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.

3.  Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.

4.  Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby lub na adres e-mail help@apartamentyskytower.pl.

5.  Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres help@apartamentyskytower.pl.

6.  Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Development System S.A. zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

7.  Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

@textColor
@lightBgColor
@midBgColor
@darkBgColor
@baseColor
@brandPrimary
@brandSuccess