Najwyżej  położone  apartamenty  w  Polsce Podziwiaj  piękną  panoramę  miasta Apartamenty  nawet  na  47.  piętrze  Sky  Tower Spędź  noc  pomiędzy  chmurami  Wrocławia

sign
scroll
Do góry

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DEVELOPMENT SYSTEM Sp. z o.o.

 

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Development System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa (dalej „Spółka” lub „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na specjalnie utworzony w tym celu adres e-mail: daneosobowe@apartamentyskytower.pl lub adres pocztowy: Development System Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 95/IIp., 53-332 Wrocław.

Postaramy się udzielić Ci odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania Twojej wiadomości.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z dokonywanymi transakcjami ze Spółką lub zawieraniem umów, od podmiotów trzecich, które powierzyły nam Twoje dane, bądź na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Development System Sp. z o.o.?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zawartej z Tobą umowy, ponieważ jest to niezbędne do jej zawarcia i wykonania, w tym do:

        umożliwienia dostawy towarów, świadczenia usługi, realizacji zawartych umów;

        obsługi reklamacji, skarg i wniosków w przypadku ich złożenia;

        obsługi zgłoszeń lub rezerwacji, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy na stronie internetowej);

        zapewnienia obsługi usług płatniczych;

        windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe także wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę:

        w celach marketingowych i promocyjnych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

        w celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Przypominamy, iż zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz w każdym czasie wycofać w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś (pisemnie lub drogą elektroniczną). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia nam zawarcie z Tobą umowy, a następnie prawidłowe jej wykonywanie. W niektórych przypadkach niepodanie nam pełnych danych może uniemożliwić Ci korzystanie z przysługujących Ci uprawnień.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Twoje prawa są respektowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Przysługuje Ci: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

        w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

        w odniesieniu do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

        w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

        w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

        przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

        Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu dla Ciebie usług, czyli takim, które m.in. zapewniają usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, prowadzą prace projektowe i remontowe, jak również innym podmiotom na podstawie podpisanej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

        dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

        wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Przechowujemy Twoje dane maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia umowy. Dane mogą być przechowywane dłużej, jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub do momentu wycofania zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z regulaminem danego programu, konkursu lub akcji.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Spółka informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkowników oraz ich aktywności. Polityka Spółki dotycząca plików Cookies dostępna jest na stronach internetowych Spółki.

Spółka nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, i istotnie wpływają na osobę, której dane dotyczą, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

@textColor
@lightBgColor
@midBgColor
@darkBgColor
@baseColor
@brandPrimary
@brandSuccess